آموزش تماس با داخلی مشغول سانترال پاناسونیک
رزرو کردن داخلی مشغول

وقتی که یک داخلی را می گیرید و مشغول است ، شما می توانید آن داخلی را رزرو کنید.

وقتی صدای بوق اشغال را شنیدید:
– عدد ۶ را وارد کنید
– بعد از شنیدن صدای بوق تایید گوشی را بگذارید.

بعد از آنکه داخلی را رزرو کرده و گوشی را گذاشتید ، پس از آزاد شدن آن داخلی ، تلفن شما اتوماتیک زنگ خواهد خورد
وقتی شما گوشی تلفن خودتان را برداشتید ، تلفن داخلی رزرو شده زنگ خواهد خورد ، و وقتی داخلی رزرو شده نیز گوشی
خود را برداشت، تماس برقرار خواهد شد.

۱۱