آموزش فرستادن مکالمه FWD در یک داخلی دیگر سانترال پاناسونیک

آموزش فرستادن مکالمه FWD در یک داخلی دیگر سانترال پاناسونیک تلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی : ۱-

آموزش فرستادن مکالمه FWD در یک داخلی دیگر سانترال پاناسونیک

تلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی :
۱- گوشی را بردارید
۲- دکمه FWD/ DND را فشار داده و یا کد ۷۱ را وارد کنید
۳- برای فعال کردن سرویس به دنبال من ؛ کد ۵ و برای کنسل کردن این سرویس کد ۸ را وارد کنید
۴- شماره داخلی خودتان را وارد کنید
۵- دگمه # را فشار دهید ( استفاده کننده از تلفن معمولی می تواند به جای فشار دادن دگمه # ؛ رقم ۰ را وارد کنند)
۶- پس از شنیدن صدای بوق تائید ، گوشی را بگذارید

۳۳

LED مربوط به دگمه FWD/ DND حالتهای زیر را نشان می دهد
خاموش : هیچ کدام ازسرویسها فعال نیستند
روشن به رنگ قرمز: سرویس مزاحم نشوید فعال می باشد
روشن به رنگ قرمز و در حال چشمک زدن : یکی از سرویسهای فرستادن مکالمه ( FWD) فعال می باشد

اگر استفاده کننده از یک داخلی از تلفن مخصوص پاناسونیک استفاده کرده باشد و برنامه فرستادن مکالمه در ؛ صورت جواب داده نشدن و یا مشغول بودن
را فعال کرده باشد LED مربوط به دگمه FWD در زمانی که گوش بر روی تلفن قرار دارد به صورت چشمک زن در خواه آمد .

FWD ؛ برای خاموش کردن این LED در این حالت گوشی را برداشته و کد # ۷۱۶ را وارد کنید
یک مکالمه فقط می تواند یک بار به طور اتوماتیک فرستاده شود

در مثال پائین ؛ وقتی که داخلی A مکالمات خود را به داخلی B فرستاده باشد؛ در صورتی که داخلی B بخواهد مکالمات خود را به داخلی C بفرستد ؛
صدای بوق خطا را خواهد شنید و اگر داخلیB قبلا مکالمات خود را به داخلی C فرستاده باشد ؛داخلی A نمی تواند مکالمات خود را به داخلی Bمنتقل کند

      business brochure design with colorful hexagonal shapes

ثبت دیدگاه

18 + هشت =